Skip to main content

Stichting 7 Billion Presidents

2021 -2023
Naam: Stichting 7 Billion Presidents
RSIN nummer: 861877202
Email: outreach@7billionpresidents.org
KvK nummer: 80984797
Postadres: Van Oldenbarneveldtplein 9-iv; 1052 JK Amsterdam; Nederland.
Datum van oprichting:
Bestuur
Penningmeester: Dorian Cole Geis
Notaris: Sharda Lucca Beerthuis
Algemeen bestuurslid: Philippe Benjamin Karl Birker
Voorzitter David Louis Alexandre Theuvenet
 1. Inleiding
  Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 7 BillionPresidents voor 2021 tot en met 2025. In hetbeleidsplan
  wordt het beleid, de missie, de doelstellingen het financiële beleid van Stichting 7 BillionPresidents
  uiteengezetvoor de komende 3 jaren.
  Mocht u naar aanleidingvan dit beleidsplan opmerkingen en/of  vragen hebben dan kunt u  vanzelfsprekend  contact
  opnemen met ondergetekende door een e-mail te sturen naar:
  Dan rest mij nik s anders dan u veel leesplezier toe te wensen. Met hart elijke groet, namens het bestuur van
  Stichting 7 Billion Presidents David Theuvenet Voorzitter
 2. De Missie

  De stichting heeft ten doel:
  • Een buitengewone bijdrage leveren aan de energietransitie en daarbij zoveel mogelijk mensen bij betrekken
   zodat het breed gedragen wordt in de maatschappij.
  • Een bijdrage leveren aan het stabiliseren van het klimaat zodat deze de mensheid kan blijven voorzien van
   gezonde lucht, water en voedsel door het installer en van hernieuwbare energie.
  • Het installeren van duurzame energiebronnen ten behoeve van het opwekken van schone enhernieuwbare energie
  • Het inzetten voor het algemeen nut verband houdende met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn

  Dit alles in de ruimste zin van het woord. Zij beoogtgeen winst.

 3. Werkzaamheden van de Stichting
  Stichting 7 Billion Presidents tracht haar doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van de installatie van schone en hernieuwbare energie;
  • Het organiseren en of bevorderen van bijeenkomsten op gebied van schone en hernieuwbare energie;
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
   zijn.

  De voornaamste werkzaamheden van Stichting 7 Billion Presidents bestaan uit het werven van fondsen, het organiseren
  van evenementen om geld in te zamelen en het uitzetten en handhaven van het beleid. Dit zodat er meer geld ter
  beschikking komt om hernieuwbare energie projecten op te zetten.

  Te verrichten werkzaamheden van de instelling
  Ik zal hieronder ingaan op de te verrichten werkzaamheden voor de periode 2021 tot en met 2023

  Lopende duurzame energie projecten
  Het huidige project is momenteel de 7 zonnepanelen die gefinancierd en geïnstalleerd zijn door stichting 7 Billion
  Presidents op MijnStadstuin in Amsterdam west. Het doel is om MijnStadstuin wat betreft elektriciteit
  klimaatneutraal te maken, eind dit jaar of begin volgend jaar.

  Toekomstige duurzame energie projecten
  Als stichting zijn we bezig om uit te zoeken waar de volgende duurzame energie projecten zullen plaatsvinden. De
  focus ligt op Nederland, maar het buitenland is ook mogelijk. Het doel is in 2023 in 3 tot 5 steden in Nederland
  zonnepaneel projecten te hebben en 2 in het buitenland.

  Toekomstige andere projecten

  2021

  • Locally Owned sticker project. Het geven van raamstickers aan winkels en cafés waarvan minimaal 51% in handen
   is van mensen die in dezelfde gemeente wonen. Van de donaties worden zonnepanelen geïnstalleerd.
  • Het vertalen van de website zodat er ook in het buitenland 7 Billion Presidents zonnepaneel projecten opgezet
   kunnen worden.
  • Opzetten van een community forum waar de 7 Billion Presidents community met elkaar kunnen communiceren en
   samenwerken om samen te bouwen.

  2022

  • Fondsenwerving
  • Vergroten van de 7 Billion Presidents community in Nederland

  2023

  • Fondsenwerving
  • Opbouwen van de 7 Billion Presidents community in 2 andere landen.

  Verwachte
  ontvangsten middels geef geld, schenkingen en fondsen.

  Uitgaven

  Batig
  Saldo

  2021

  €40.000,- 

  • 20.000,-
   activiteiten die zonnepanelen installeren

  • 15.000,-
   salaris

  • 5000,-
   overhead kosten

  0,-
  euro

  2022

  €60.000,-

  • 30.000,-
   activiteiten die zonnepanelen installeren

  • 25.000 aan
   salaris

  • 5000,-
   overhead uitgaven

  0,-
  euro

  2023

  €120.000,-

  • 60.000,-
   activiteiten die zonnepanelen installeren

  • 50.000,- aan
   salarissen

  • 10.000,-
   overhead uitgaven

  0,-
  euro

  Beheer van het vermogen
  Het bestuur van Stichting 7 Billion Presidents bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een
  algemeen bestuurslid. Waarbij een ieder verantwoordelijk is voor een uniek takenpakket. Twee keer per jaar wordt er
  een bestuursvergadering georganiseerd. In deze vergadering legt elke bestuurder verantwoording af over de door haar
  uitgevoerde taken. Derhalve controleren bestuursleden elkaar.
  Het vermogen van de Stichting wordt feitelijk beheerd door de penningmeester. Die wordt gecontroleerd door de
  voorzitter en secretaris. Bovendien is het bestuur van de Stichting gezamenlijk bevoegd. Geen van de bestuursleden
  is daarom gemachtigd om zonder medeweten van het bestuurslid, de Stichting te vertegenwoordigen.

  Besteding van het vermogen
  Het bestuur van de foundation bepaalt de strategie van stichting 7 Billion Presidents en beoordeeld de verschillende
  mogelijke hernieuwbare energieprojecten. De bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de
  stichting. De projecten moeten direct bijdragen aan de missie van de stichting.

  Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en de uitgaven en inkomsten in het
  jaarverslag. Deze jaarverslagen worden op de website van de Stichting gepubliceerd, zie
  https://www.7billionpresidents.org
  Geen enkele bestuurder van Stichting 7 Billion Presidents krijgt een vergoeding voor de bestuurstaken. Er is op
  termijn geen verandering hierin te verwachten.

  Financiële verantwoording
  De Stichting 7 Billion Presidents is opgericht op 23 november 2020. Er is een sprake van een verlengd boekjaar. De
  financiële verantwoording zal in het eerste half jaar van 2022 gepubliceerd worden.